Tag Archives: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การเจริญเติบโตของธุรกิจด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8

ในธุรกิจทุกประเภทจะมีช่วงของการเปลี่ยนแปลงหรือช่วงของการขึ้นลงของธุรกิจ เฉกเช่นเดียวกับชีวิตของคนเรา ธุรกิจโทรคมนาคมในเกาหลีใต้ก็เช่นกันมีจุดเปลี่ยนของการเติบโตที่สำคัญคือ การสร้างความร่วมมือกับ Qualcomm และการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี CDMA เป็นฐานหลักของกิจการโทรคมนาคมของประเทศ การที่ประเทศหนึ่งจะก้าวข้ามจากประเทศกำลังพัฒนา มาเป็นประเทศผู้ตามเทคโนโลยีและไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ จนสามารถก้าวไปสู่ประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีนั้นไม่นับว่าง่ายการก้าวขึ้นมาเป็นประเทศผู้ใช้เทคโนโลยีนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่การที่จะ ก้าวขึ้นเป็นประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี กระบวนการจัดการภายในที่ดีเหมาะสมเพื่อให้ประเทศมีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอันเกิด จากอุตสาหกรรมที่มีต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเจ้าของเทคโนโลยี หากแต่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือตัวภาครัฐเองจะต้องปรับมุมมอง และระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมให้เกิด ขึ้นในประเทศ ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือจะต้องไม่พึ่งพาเทคโนโลยีอย่างใดอย่างหนึ่งเพียง อย่างเดียวเพราะนั่นจะทำให้เกิดการผูกขาดจากเจ้าของเทคโนโลยีและจะไม่ส่งผลดีต่อการ พัฒนาขึ้นสู่การเป็นประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยี

หากย้อนดูเกาหลีใต้จะพบว่าการก้าวขึ้นมาในแต่ละขั้นจากประเทศผู้ใช้ เทคโนโลยีจนกลายเป็นประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีนั้นได้รับการวางแผนและสนับสนุนจากรัฐตลอดจนการปลดแอกจากการผูกติดกับเทคโนโลยี  GSM เพียงอย่างเดียวสู่การเป็นประเทศแรกในโลกที่ใช้เทคโนโลยี CDMA เป็นฐานในการดำเนินการ ตรงกับหลักการที่กล่าวไว้ข้างบนอย่างชัดเจนจุดเด่นที่สำคัญและเป็นดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมของ แต่ละประเทศและยังถือเป็นอาวุธสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันใน วงการอุตสาหกรรมคือ การวิจัยและพัฒนา เป็นที่น่าสังเกตุว่าธุรกิจโทรคมนาคมในอดีตผู้ให้บริการจะเป็นผู้กำหนด เทคโนโลยีและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีต่างๆ ดังนั้นจะสังเกตุได้ว่าศูนย์วิจัยที่สำคัญจะอยู่ภายใต้ผู้ให้บริการ เช่น AT&T, BT, France Telecom, NTT เป็นต้น ทำให้ผู้ให้บริการสามารถควบคุมธุรกิจได้เบ็ดเสร็จตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ก่อให้เกิดระบบผูกขาด ต่อมาภายหลังปี คศ. ’80 รูปแบบของธุรกิจเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีเริ่มถ่ายโอนมาสู่ผู้ผลิตอุปกรณ์ ทำให้บทบาทของผู้ให้บริการลดลงอย่างมาก เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดและเกิดกระบวนการแข่งขัน ตามกลไกตลาดอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ถ้าเปรียบเทียบผลงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมในปัจจุบัน เราแทบจะน่าเชื่อว่ามีน้อยกว่าบริษัทผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือโรงแรม ด้วยซ้ำ สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงสำคัญของตลาดโทรคมนาคม