Tag Archives: ผลิตผลทางการเกษตร

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทางการเกษตรที่มีต่อเศรษฐกิจ


ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีรายได้จากการส่งออกผลิตผลทางการเกษตร ทั้งในรูปผลิตภัณฑ์ปฐมภูมิ เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และรายได้อีกส่วนหนึ่งมาจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตร เช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เป็นต้น โดยสินค้าในส่วนนี้สามารถนำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ราชอาณาจักรเป็นอันดับต้นๆ ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังมีลู่ทางการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรที่สดใส เนื่องจากเรามีปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตสินค้าเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดิน ความเหมาะสมด้านภูมิศาสตร์ ความรู้ความสามารถของเกษตรกรและอุตสาหกรรมไทย รวมถึงความก้าวหน้าทางด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันความรู้ความก้าวหน้าในด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตรที่มีการสอนในมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วประเทศ หลักสูตรที่มีอยู่ได้มุ่งเน้นถึงเทคโนโลยีการผลิตและกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ หากแต่ในภาวะการแข่งขันของตลาดโลกปัจจุบัน การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพจะมีผลอย่างมากต่อราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้เปิดทำการสอนในหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผสมผสานระหว่างการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการด้านอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมีรูปแบบที่จำเพาะ เพื่อก่อให้เกิดระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพทำให้ต้นทุนของสินค้าต่ำลง ขณะที่คุณภาพของสินค้าต้องได้รับการปรับปรุง ให้เป็นที่น่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น

เทคโนโลยีทางการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย จะมีอยู่ในระดับสูง แต่เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศ ยังกล่าว ได้ว่าอยู่ในระดับต่ำ เช่น เทคโนโลยีทางการแพทย์ การสื่อสาร โทรคมนาคม การขนส่ง คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เทคโนโลยีเหล่านี้ จำเป็นต้องรับเอามาจากต่างประเทศ และนำมาพัฒนา ปรับปรุง ให้เหมาะสม กับสภาพสิ่งแวดล้อม การดำเนินชีวิต และวัฒนธรรม ของสังคมไทย เทคโนโลยีการเกษตร ที่จำเป็นต้องนำเข้าจาก ต่างประเทศ ได้แก่ สารเคมีป้องกันกำจัด ศัตรูพืช การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ซึ่งเป็นการปลูกพืชในน้ำยา ที่มีธาตุอาหารครบ ทำให้สามารถ ควบคุมผลผลิต และคุณภาพของพืชได้ นอกจากนี้อาจจะต้อง นำเข้า เทคโนโลยี ในการเก็บรักษา คุณภาพ ผลิตผลทางการเกษตร เพื่อการส่งออก เครื่องจักรกล ที่ทันสมัย มาช่วยทุ่นแรงในการ ทำไร่นา เทคโนโลยีชีวภาพ มีการนำเข้าเทคโนโลยีชีวภาพ จากต่างประเทศมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ทางด้านการแพทย์ เช่น การผลิตวัคซีน ป้องกันโรคต่าง ๆ การผลิตยาบางชนิด