ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ชีวภาพในระดับโลก

2-jpg-1379141888823

ซึ่งเป็นที่กล่าวถึงกันมาก คือ  ความสำเร็จของโครงการจีโนมของมนุษย์  ซึ่งได้ประกาศให้ชาวโลกทราบเมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2543  ว่าคณะทำงานได้ลงนามเสร็จสิ้น  พร้อมทั้งร่างรายละเอียดของยีนส์ทั้งหมดของมนุษย์  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาโรคพันธุกรรมของมนุษย์  ทำให้รักษาโรคอย่าเจาะจง  พัฒนาเวชภัณฑ์  เช่น  ยา  และวัคซีนให้มีความจำเพาะมากขึ้น นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์จะถูกนำมาประยุกต์ กับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  โดยเฉพาะเรื่องยีนส์  อันจะนำไปสู่วิทยาการใหม่ที่เรียกว่า สารสนเทศชีวภาพ (Bio informatics) ก่อให้เกิดความสามารถทำแบบ จำลองของโมเลกุลขนาดใหญ่  โดยคอมพิวเตอร์  (Computer  modeling)  วิทยาศาสตร์ชีวภาพจะเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้ประโยชน์โมเลกุลในการทำนาโนเทคโนโลยี (Nano  Technology)  และการทำชิพชีวภาพ  (Bio  Chip)  ที่จะใช้งานได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะประกอบหรือฝังไว้กับร่างกายของสิ่งมีชีวิต  ช่วยแก้ไขปัญหาการทำงานของระบบประสาทและระบบควบคุมฮอร์โมนต่างๆได้ความก้าวหน้าเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ความรู้ความชำนาญของนักวิทยาศาสตร์ หลายสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพจะเป็นการศึกษาในระดับโมเลกุล (Molocular  Bioscienes) และจะประยุกต์ร่วมกับวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์และสังคมมากขึ้น  เนื่องจากประเทศไทยยังเป็นประเทศเกษตรกรรมต้องเร่งการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพการเกษตรของไทย ขณะเดียวกันก็ต้องเร่งรัดการผลิต การอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร  ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษ มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ดังนั้นในอนาคตวิทยาศาสตร์ชีวภาพจะยังมีบทบาทสำคัญต่อการเกษตรและการแพทย์ทั้งการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งถูกเร่งรัดโดยกติกาและข้อตกลงต่างๆ  ก่อให้เกิดการนำวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable  material)  มาใช้งาน  เทคโนโลยีสะอาด  (Clean  technology)การบำบัดทางชีวภาพ  (Bioremediation)  การทำเกษตรอินทรีย์ (Organic  farming)  ยาสมุนไพร  (Herbal  medicine)  และโรงงานชีวภาพ  Biofactory  เป็นต้น  ดังนั้นในอนาคตไทยจะต้องมีนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่มีเป้าหมายที่จะใช้ความรู้  4 ด้าน  คือ  การเกษตร  การแพทย์    การอุตสาหกรรม  และสิ่งแวดล้อม สังคมไทยในอนาคตจะต้องการคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อทดแทนสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปเนื่องจากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว  นอกจากนี้การศึกษาตลอดชีวิตจะมีความสำคัญต่อสังคมมากยิ่งขึ้น