บทบาทของนาโนเทคโนโลยีกับการพัฒนาความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่ง การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และคงไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้เอง ทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหนือกว่า เป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง

นาโนเทคโนโลยี
คลื่นแห่งเทคโนโลยีลูกใหม่ที่เกิดขึ้นมา และเป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี วันนี้บทบาทของนาโนเทคโนโลยีเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นทุกขณะ หลายภาคส่วนของอุตสาหกรรมต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาให้เกิดสมบัติใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานได้หลากหลาย และสมบูรณ์แบบมากขึ้น ซึ่งความก้าวหน้าของนาโนเทคโนโลยีในวันนี้ได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาวัสดุก่อสร้างมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งแนวโน้มการพัฒนาวัสดุก่อสร้างให้เกิดคุณสมบัติใหม่ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ยังเป็นประโยชน์ต่อวงการก่อสร้างทั่วโลกอย่างยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย

การพัฒนานาโนเทคโนโลยีในปัจจุบันได้แทรกซึมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ต่างๆ รวมไปถึงอุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุศาสตร์ด้วยเช่นกัน ซึ่งต้องยอมรับว่าในส่วนของอุตสาหกรรมการก่อสร้างนั้นมี Value Chain ที่ค่อนข้างยาวมาก ตั้งแต่สีทาบ้าน โครงสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างอิฐ ไม้ พลาสติก หรือแม้กระทั่งวัสดุเมมเบรน เป็นต้น

ในแง่ของวัสดุก่อสร้างนั้น บทบาทของนาโนเทคโนโลยีได้เข้าไปเกี่ยวข้องตั้งแต่การเป็นส่วนผสมคอนกรีต หรือองค์ประกอบของเส้นใยวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งกล่าวได้ว่านาโนเทคโนโลยีสามารถถูกนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาวัสดุก่อสร้างในสองรูปแบบหลัก ได้แก่ Composite และ Component ซึ่งต้องแยกออกจากกันอย่างชัดเจน

อนุภาคนาโนพัฒนาให้เกิดคุณสมบัติใหม่ๆ
หากจะกล่าวถึงบทบาทของนาโนเทคโนโลยีในรูปแบบของการเป็น Component นั้น หมายถึง การนำเอาอนุภาคของนาโน (Nano Particle) เข้าไปเคลือบบนผิววัสดุ เพื่อให้เกิดเป็นคุณสมบัติใหม่ๆ เช่น ความสามารถทำความสะอาดตัวเอง ที่เรียกว่า Self Cleaning หรือความสามารถย่อยสลายกลิ่น หรือสารพิษต่างๆ ได้ เป็นต้น

อีกทางหนึ่ง นาโนเทคโนโลยีที่นำไปใช้เพื่อพัฒนาวัสดุก่อสร้างใหม่ๆ จะอยู่ในรูปแบบของการเป็น Composite นั่นคือ การนำเอาเส้นใยนาโนเข้าไปใช้อิฐ หรือปูน เพื่อทดแทนการใช้เหล็ก หรือนำเส้นใยเข้าไปเป็นส่วนประกอบของวัสดุปูพื้น ที่รู้จักกันดี เช่น Geo-Textile เป็นต้น

“นาโนเทคโนโลยีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวัสดุก่อสร้างให้มีคุณสมบัติใหม่ๆ ได้ ทั้งรูปแบบของการเป็นสารประกอบแต่ง (Composite) ของสสารในวัตถุนั้นๆ หรือจะนำไปผสมอยู่ใน Component อื่นๆ ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ในภายหลังก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการและลักษณะงานที่จะนำไปประยุกต์ใช้ รวมถึงราคาต้นทุนด้วย”